GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Jana Urbaníková, advokát, postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 – dále jen „GDPR“.

Klient či zájemce o službu (subjekt údajů) má níže uvedená práva a jeho osobním údajům je poskytována ochrana v souladu s GDPR.

Správcem je:

jméno: JUDr. Jana Urbaníková
ev. č. ČAK: 12197
IČO: 71470000
adresa: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov
e-mail: judrju@seznam.cz
tel: 734 282 738

Správce zpracovává údaje, které klient či zájemce o službu sám poskytne, zejména údaje při přípravě smluv a souvisejících dokumentů, při realizaci závazků ze smluv či ze zákona, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy apod.). Poskytnutí osobních údajů se odvíjí od druhu služby, kterou klient či zájemce o službu požaduje a tyto osobní údaje jsou tedy poskytovány dobrovolně a rozsah zpracování vyplývá z typu právní služby. Povinně poskytuje klient či zájemce o službu osobní údaje jen v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Správce zpracovává dva druhy osobních údajů, tzv. běžné a citlivé. Mezi běžné patří:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, rodinný stav, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, informace o službách, informace o tom, jaké služby vám byly poskytnuty.
Tzv. „citlivé“ osobní údaje jsou poskytovány subjektem údajů v případě, že jejich poskytnutí je pro požadovanou právní službu nutné. Jsou jimi např. údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky, údaje o náboženském, filozofickém a politickém přesvědčení, údaj o rasovém a etnickém původu, údaj o sexuální orientaci, údaje o členství v odborech, údaje o trestních deliktech, údaje o pravomocném odsouzení.

Právním důvodem pro zpracovávání těchto osobních údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem. Smlouva může být písemná, ústní, uzavřená po telefonu nebo odesláním a potvrzení objednávky e-mailem. K tomuto účelu správce osobní údaje zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností (zejména v oblasti účetnictví, daňového práva, archivnictví) nebo pro účely oprávněného zájmu (ochrana a prokázání práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy).

Pokud zájemce o službu udělí svůj souhlas, správce bude zpracovávat osobní údaje k zasílání nabídky advokátních služeb. Před udělením souhlasu bude zájemce o službu informován o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas může kdykoli odvolat.

Pokud je souhlas se zpracováním údajů odvolán přímo klientem, správce je povinen osobní údaje zpracovávat i po odvolání v tom rozsahu, v jakém povinnost zpracovávat vyplývá z plnění jiných právních povinností.

Osobní údaje jsou zpřístupněny spolupracujícím zpracovatelským firmám (účetní), nimiž jsou uzavřeny písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.  Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Práva subjektů údajů:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Účinnost od 25. 5. 2018.